کاش!

کاش می شد به تو گفت، که تو تنها سخن شعر منی

 

کاش می شد به تو گفت، که تو تنها از برای دل نومید منی

 

کاش می شد به تو گفت، که مرو دور مشو از بر من

 

تو بمان تا که نمیرد دل من

 

/ 0 نظر / 6 بازدید